Presentació

La Junta Consultiva de Contractació Administrativa des de l’any 1999 gestiona el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya, aquest registre va ser creat per simplificar els tràmits que han de seguir les empreses en els procediments d’adjudicació dels contractes Públics. El Decret 107/2005, de 31 de maig, crea el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) que substitueix l’anterior Registre. Aquest Decret introdueix importants modificacions en el règim de funcionament d’aquest Registre, amb la intenció fonamental de fer-lo més útil i pràctic per a les empreses.

Les característiques essencials del nou RELI són:

  • Format electrònic: les empreses inscrites en el nou Registre no caldrà que aportin, en els diferents procediments de licitació, cap certificat acreditatiu d’inscripció. Seran els propis òrgans de contractació i meses de contractació les que, d’ofici, accediran per mitjans electrònics de forma directa i segura a les dades contingudes en el Registre. Desapareix, per tant , el certificat del Registre de Licitadors en format paper. (Demanar accés al RELI)

  • Procediment d’inscripció i d’actualització de dades per via telemàtica: No cal omplir i presentar la corresponent sol•licitud en paper. Les empreses poden formalitzar i enviar per via telemàtica la corresponent sol•licitud des de les seves pròpies oficines.

  • Consulta de dades: Les empreses inscrites podran consultar per Internet les seves dades.

  • Seguretat: Tots els tràmits telemàtics que facin les empreses amb el Registre es realitzaran amb el màxim nivell de seguretat, a través de la signatura electrònica reconeguda, amb idèntics efectes jurídics que la signatura manuscrita.

  • Increment de la informació del Registre: el nou Registre incorpora dades de les empreses referides a la seva solvència econòmica financera i tècnica o professional.