Informació útil

 

Que és el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI)?

És un Registre administratiu electrònic, gestionat per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, on es troben dades referides a empreses que vulguin contractar amb les Administracions Públiques.

Quin és l’objectiu del RELI?

L’objectiu del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores és facilitar a les empreses la concurrència en procediments d’adjudicació de contractes públics. Efectivament, el RELI és dipositari de la documentació que les empreses han d’aportar en els diferents procediments de licitació de contractes públics, de tal manera que la presentació d’aquesta documentació per una sola vegada evita que aquesta mateixa documentació s’hagi d’aportar de nou en futures licitacions.

El Registre Electrònic d’Empreses Licitadores és:
 • Voluntari: no és necessari estar inscrit en el RELI per poder contractar amb les Administracions Públiques.

 • Gratuït: la inscripció en el RELI no està sotmès a cap taxa ni preu.

 • Electrònic: les dades que es troben en el RELI es guarden en format electrònic.

 • D’inscripció indefinida: la inscripció en el RELI no està limitada en el temps.

 • De dades vigents: únicament consten en el RELI dades vigents de les empreses, amb la qual cosa un cop formalitzada la inscripció caldrà actualitzar les dades que hagin variat.

 • Vàlid per a les diferents administracions públiques: les empreses inscrites en el RELI poden participar tant en procediments de licitació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. També poden participar en licitacions de les diferents entitats locals i d’altres Administracions Públiques catalanes si així ho acorden i ho recullen, en aquest cas, els seus respectius plecs.

 • Incorpora informació agregada de les diferents empreses inscrites, amb la finalitat que el òrgans i les meses de contractació puguin disposar d’informació útil en els processos d’invitació i selecció d’empreses en els procediments negociats per raó de quantia i contractes menors.

Quines són les dades de les empreses que es troben en el RELI?

Conté informació referida a:

 • la personalitat jurídica i la capacitat d’obrar.

 • la representació.

 • la classificació empresarial.

 • les dades referides a l’Impost d’Activitats Econòmiques.

 • la situació tributària de l’empresa i en relació amb la Seguretat Social.

 • la declaració de l’empresa que no es troba en cap dels supòsits de prohibició per contractar.

 • les autoritzacions administratives preceptives per poder executar determinats contractes.

 • la solvència econòmica i financera.

 • la solvència tècnica i professional.

Com em puc inscriure en el RELI?
 • Per poder inscriure’s en el RELI, cal disposar de signatura electrònica reconeguda. Si no disposeu de signatura electrònica podeu trobar informació aquí