Informació útil


Consulti aquí per més informació sobre el RELI.

El Registre Electrònic d'Empreses Licitadores és un Registre administratiu, públic, electrònic, gratuït i de validesa indefinida, que té per objecte la inscripció de les dades i circumstàncies de les empreses que aquestes vulguin incloure relatives a:

  • La personalitat jurídica i capacitat d'obrar.
  • Les obligacions tributàries.
  • La representació i apoderaments.
  • La solvència econòmica i financera.
  • La solvència tècnica i professional.
  • La classificació empresarial atorgada per la Generalitat de Catalunya.
  • Les habilitacions professionals i autoritzacions administratives, en funció de l'activitat de l'empresa.
  • Les prohibicions de contractar, si fos el cas.

El RELI aporta beneficis i avantatges per a les empreses que volen licitar, així com per als òrgans de contractació, atès que agilita, facilita i simplifica les actuacions administratives. Principalment, el RELI facilita la concurrència de les empreses en els procediments de contractació ja que l'empresa inscrita no ha d'aportar els documents justificatius de les dades que consten en aquest registre i que estiguin vigents. Únicament caldrà declarar que les dades són vigents i que no han experimentat cap variació, si fos el cas.

La inscripció al RELI és voluntària per a les empreses.
Tanmateix, cal tenir en compte que el dia 9 de setembre de 2018 va entrar en vigor l'obligació d'inscripció de les empreses licitadores en els registres oficials de licitadors per participar en els procediments oberts simplificats, establerta en l'article 159.4.a) de la LCSP. Per tant, la inscripció al RELI constitueix un requisit obligatori per a totes les empreses que es presentin a un procediment obert simplificat.
A més, d'acord amb la Disposició addicional 16a.1.k) de la LCSP, els òrgans de contractació podran exigir a les empreses licitadores la inscripció prèvia al RELI, com a requisit per a la tramitació del procediments d'adjudicació de tots aquells contractes tramitats amb mitjans electrònics.
També, d'acord amb la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives, els centres d'inserció laboral de disminuïts, les empreses d'inserció sociolaboral i les entitats sense ànim de lucre que tinguin com a finalitat la integració laboral o social de persones amb risc d'exclusió social, que vulguin esser contractistes de contractes reservats s'han d'inscriure prèviament al RELI.

Com es pot accedir al RELI?

L'accés al RELI utilitza el servei VÀLid, el qual integra diferents mecanismes d'identificació, sense que es pugui accedir mitjançant el codi provisional i/o el número registral. Si no disposeu de signatura electrònica podeu trobar informació aquí.